Bra att veta

Regler och riktlinjer

Du har rätt till barnomsorg under tiden du arbetar, studerar, är föräldraledig eller är arbetssökande + skälig restid.
Ta del av den information som sätts upp på förskolan eller mailas till er. Fråga gärna om något är oklart.

Förälders semester
Är någon av föräldrarna ledig, t.ex. semester, har barnet inte rätt till barnomsorg. Vid särskilda skäl, ta kontakt med personalen på avdelningen.
Glöm inte att även barn har behov av flera veckors sammanhängande semester. Vi rekommenderar minst tre veckors sammanhängande semester.

Förälders sjukdom
När en förälder är sjuk får barnet vistas i förskolan under den tid som är skälig i relation till sjukdomen eller efter överenskommelse med personalen. Läkarintyg kan krävas.

Arbetande och studerande föräldrar skall lämna in schema på sina tider innan dessa börjat gälla.
Respektera inlämnade schematider. Vid tillfälliga förändringar meddela snarast, dock senast dagen innan.
Studerande föräldrar skall lämna in antagningsbevis innan studier påbörjas och dessa skall förnyas inför varje termin. 30 högskolepoäng räknas som heltid/termin. 15 högskolepoäng är alltså det samma som halvtid/termin. Start och slut tid för studierna skall också anges.

Alla
Se till att förskolan har aktuell information vad gäller kontaktupplysning, allergi m.m.
Meddela om du blir försenad. Ta alltid kontakt med personalen vid lämning och hämtning.
Meddela om det är någon annan än du som förälder som ska hämta. Du som förälder har alltid
ansvaret för ditt barn när du är på förskolan – vid lämning/hämtning och olika tillställningar på förskolan.

Meddela alltid oss om ditt barn blir hemma p.g.a sjukdom eller ledighet.

Vi ber er vänligen att respektera våra mattider då de är en del av vår pedagogiska verksamhet.

Föräldraledig eller Arbetssökande föräldrar
Alt. 1 Om ditt barn omfattas av allmän förskola, 3-5 åring, kan du välja alternativet 20 timmar i veckan. Du får då en automatisk avgiftsreducering motsvarande 525 timmar per år under skolans läsår och betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola inte gäller, alltså under alla lov.
Alt. 2 Alla barn har från hösten de fyller 3 år och 6 terminer framåt rätt till avgiftsfri plats på förskolan,15 timmar per vecka, 525 timmar/år. Barnet nyttjar inte förskolan under skollov och förskolans studiedagar.
Dagarna för allmän förskola är tisdag-torsdag kl. 8.30-13.30.

Sjukdom
Barnet skall vara hemma när allmäntillståndet är påverkat så att barnet inte orkar vara med i all slags verksamhet, ute som inne.

Meddela alltid dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom.


Sjuka barn/föräldrar får ej komma in på förskolan vid hämtning och lämning.
Stanna hemma när:
- barnet är slött och hängigt
- barnet har feber, även lindrig
- barnet kräks och/eller har diarréer, även när eventuella syskon har magsjuka
- barnet har ögoninflammation, så länge ögat är varigt.

Åter till förskolan:
- när allmäntillståndet är gott
- vid maginfluensa, symtomfri i 48 timmar (enl. Smittskydd Skåne)
- vid feber, en feberfri dag hemma
- vid antibiotikabehandling, efter minst 2 dygn hemma

Vi har tillgång till:
Talpedagog, specialpedagog och psykolog

Inskolning
Inskolning är den tid som barnet tillsammans med sina föräldrar ska lära känna sin förskola. Barn och föräldrar skolas in tillsammans och blir trygga. Vi erbjuder uppföljningssamtal efter inskolningen.

Kläder
Barnet ska ha med sig:
- regnkläder och stövlar i rätt storlek som är märkta
- extra ombyte av byxor, tröja, strumpor och underkläder i rätt storlek.

Det är mycket lättare att hitta ägaren till upphittade kläder som är märkta. För allas trevnad så håll ordning på barnets klädhylla och klädlåda.

Studiedagar
Förskolan har stängt 2 dagar/termin för personalens fortbildning. Detta meddelar vi i god tid, minst 2 månader innan.

Föräldrasamtal
Vi erbjuder enskilda samtal en gång per år. Finns det önskemål om fler samtal kontakta barnets mentor.

Föräldrasamverkan eller föräldramöten
Det sker en till två gånger per termin. Det är viktigt att du är med på dessa träffar för att lära känna övriga föräldrar och för att bli delaktig i den information som ges.

Förskoleråd
På vår förskola finns ett förskoleråd som kan ge synpunkter eller råd angående verksamheten. Besluten fattas dock av styrelsen och rektor. Det är alltid intressant vad föräldrarna har för åsikter och en engagerad förälder är verksamheten tillgodo.

Under sommaren
På grund av lågt barnantal och personalens semestrar samarbetar vi med Granviks förskola under sommarveckorna

Försäkring
Barnet är försäkrat under sin vistelsetid + restid av Vellinge kommun. Blankett finns på www.vellinge.se