Vad ger vi våra barn i förskolan?

Våra grundläggande mål är:


Jag och omvärlden

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • utveckla sin identitet och känna trygghet i den.
 • utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.
 • utveckla sin förmåga att fungera enskilt eller i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
 • utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
 • uppleva det roliga och meningsfulla i att lära sig nya saker, utmaningar och färdigheter.

Språkutveckling

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • · utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin
 • förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.


Rörelse och drama

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 Matematik

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
 • utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 
 • utveckla sin förmåga urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

Natur

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 
 • utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 
 • utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Teknik:

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.


Bild och Skapande:

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i bild.


Språket

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.


Kultur och utflykter:

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • att få en medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andra kulturer samt bidra till att utveckla sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
 • lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.


Traditioner

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att

 • utveckla förmågor och ett eget kulturskapande samt överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.


Social kompetens och lärande lek

Under förskoletiden ska barnet på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 • söka och erövra kunskap i en trygg miljö genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande samt genom att iaktta, samtala och reflektera. 
 • i leken stimulera fantasin, inlevelsen, kommunikationen och förmågan till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.
 • förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt att hjälpa andra.


Modersmål

Under förskoletiden ska barnet, med annat modersmål än svenska, på ett lustfyllt sätt fått möjlighet att:

 

 • på sitt modersmål utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål.

 

Normen och värden genomsyrar vår dagliga verksamhet. Genom vår vision, planerade diskussioner och aktiviteter förbereder vi barnen för framtiden.

Vår vision är att barnen ska ha med sig följande i sin ryggsäck när de slutar hos oss:

 • Vi skall stärka barnens självförtroende
 • Vi skall se till att deras nyfikenhet och lust för det fortsatta livslånga lärandet stimuleras
 • Vi skall utveckla deras empatiska och sociala förmåga för att bli goda medmänniskor