Värdegrund

Värdegrund Vikenstugans Ek. För.

Vår värdegrund bygger på att ge våra barn:

Trygghet, Respekt, Empati, Självkänsla och Livslust

Värdegrundsplan

Barn, föräldrar och personal har varit delaktiga i arbetet med Vikenstugans värdegrund.

Läroplanens grundläggande värden, att främja varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö har vi alla ha som grund i vår verksamhet.
Dessa grundläggande värden kan sammanfattas:

•    Människolivets okränkbarhet
•    Individens frihet och integritet
•    Alla människors lika värde
•    Jämställdhet mellan könen
•    Solidaritet med svaga och utsatta
•    Omsorg om och hänsyn till andra människor
•    Rättvisa och jämställdhet
•    Egna och andras rättigheter

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder.
Mot bakgrund till vad föräldrar, barn och personal har haft för diskussioner samt våra styrdokument har vi på Vikenstugans förskola prioriterat följande konkreta mål för att säkra värdegrunden i vår verksamhet.

•    Trygghet
•    Respekt
•    Empati
•    Självkänsla
•    Livslust

Med Trygghet menar vi:
•    Trivsel
•    Våga visa känslor
•    Bidra till positiv anda i gruppen
•    Få/ge uppmärksamhet
•    Känna sig delaktig

Detta uppnår vi genom att:
•    Ha rak kommunikation
•    Vara lyhörda mot varandra
•    Se och bekräfta varje individ
•    Skapa glädje
•    Ta ansvar

Med Respekt menar vi:
•    Få/ge beröm
•    Ta ansvar
•    Bli lyssnad på
•    Bli tagen på allvar

Detta uppnår vi genom att:
•    Vara ödmjuka mot varandra
•    Behandla andra som vi själv vill bli behandlade
•    Ha gemensamma värderingar
•    Vara bra förebilder 
•    Vara goda lyssnare
•    Acceptera varandras olikheter

Med Empati menar vi:
•    Vi kan dela med oss
•    Visa medkänsla och omtanke
•    Hjälper varandra
•    Vi kan gråta och skratta med varandra

Detta uppnår vi genom att:
•    Vara bra förebilder för varandra
•    Vara ödmjuka
•    Vara kärleksfulla positiva och glada
•    Visa omtanke mot varandra

Med Självkänsla menar vi:
•    Får lov att ta plats
•    Känner oss sedda
•    Uppmuntras
•    Vi vågar ta ansvar
•    Jag vågar säga nej

Detta uppnår vi genom att
•    Bli bekräftade
•    Få vara delaktiga 
•    Får beröm/ger beröm
•    Får ta tid
•    Får vara jag

Med Livslust menar vi:
•    Vara delaktiga
•    Bli bejakade
•    Känna arbetsglädje
•    Vara nyfikna och kreativa
•    Ta egna initiativ

Detta uppnår vi genom att:
•    Berömma varandra
•    Respektera varandra
•    Bjuda på oss själv 
•    Uppmuntra varandra
•    Ta vara på all humor
•    Vi har rak kommunikation

”Alla djur utom människan, vet mycket väl att 
livets huvudsakliga mening är att njuta av det”.
Samuel Baulder